Usted está aquí

02.08.2017
Fiscalka, Oderbrechtpi rimarikunamanta, nirka, “Kuchachikuyka mana rikuchikuychu kan”

Fiscal de la Nación, Carlos Baca Mancheno, Odebrechtpi rimaykuna Ecuavisapi uyarishkamanta, kunan kuyllur punchapi rimarkami:

“Kuchachikuyka mana llaki tiyashka rikuchikuychu kan, shinapash taripachun ñanta paskaymi, kunanka tukuymi rimashkata uyashka, chaypi rimarishkataka yachanapachami kan”.

“Ishkay runa rimariymi. Mana shukpa yuyayta rimay kanchu,  taripaytami rimanakunchik”.

“Rimarishka uyarikuyka shuk uchilla pachallami llukshin, shinapash Fiscaliaman chayashka kallariy uyarika 30 uchilla pachakunatami charin, chay hawapimi taripanakunchi”.

 “Nishkakunaka tiyashkachu, chaytami  taripanakunchik”. Brasilmanta llamkaywasita Ecuadorpi rikuk  José Conceicao Santos Filhowan, ñawpak Contralor General del Estado Carlos Politwan rimarinakuypika, mamallakta kipapushakka  rikunata charincha, yachana kan   nirkami  Bacaka.

Mamallakta kipapushakta rimanakushkaka,  shinapacha  kakpika, tukuy llaktayukuna shinami kamachiyman kutichina kan, nirkapashmi fiscalka.

 

Califique esta información
Total votes: 53