Usted está aquí

01.09.2017
Yachakuy kallarikukpi,Servidores públicos llamkakkunaka, hipalla llamkay kallarinkalla

Antisuyupipash punasuyupipash  servidores públicos llamkakunaka; 4 kuski punchamanta 8 kuski punchakamanka 09:30 pachakaman  llamkayman yaykunkalla. Kay paktachinataka chaska 1 kuski punchapi Ministerio del Trabajo churarka.

Shinapash llamkana pushak pachataka paktachinami.

Llamkakkunaka hipalla yaykushpapash tukuylla ruranata paktachina.

Punasuyupi, antisuyupi yachakunaman yaykuyka asha ashami paktarinka. Killa punchapi, bachilleratopi kakkuna yaykunka; ati punchapi, pusak nikimanta chunka nikikaman kallariy yachakukukuna yaykunka; kuyllur punchapi, pichka nikimanta kanchis nikikaman yachakukkuna yaykunka; illapa punchapi, ishkay nikimanta chusku nikikaman; chaska punchapi, kallariy yachakukkuna yaykunakunka.

Califique esta información
Total votes: 17